Aftale om gradvis genåbning af rejseaktiviteter blev vedtaget i går aftes.

Europakort

Denne side kan indeholde links til partnere, som betaler os kommission for salg.

Regeringen er sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance blevet enige om en gradvis genåbning for rejser ind og ud af Danmark. Der tages højde for smitteudviklingen og regionale forhold, så den gradvise genåbning bliver sundhedsmæssig forsvarlig.

Aftalen indebærer, at rejsevejledningerne bliver opdateret ugentligt på baggrund af smittesituationen i de enkelte lande og regioner. Det betyder, at hele verden fra den 21. april 2021 ikke længere vil være farvet rød, men bliver opdelt i gule, orange og røde lande og regioner. Der indføres samtidig mere lempelige regler for erhvervsrejsende og personer der ejer ødegård i Norden, ligesom listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse udvides.

Kort fortalt:

 • Det er slut med det helt røde verdenskort
 • De ugentlige rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet vender tilbage
 • Der kommer lempeligere regler for erhvervsrejser

Det er fortsat sundhedsmyndighedernes vurdering, at nye virusvarianter, som importeres via indrejse fra udlandet, udgør en risiko for kontrollen med epidemien i Danmark. Det er på denne baggrund, partierne er blevet enige om en fasetilgang for en gradvis genåbning af rejseaktiviteter, der tager højde for, at flere og flere danskere løbende bliver vaccineret.

Rejserestriktioner er fortsat et vigtigt redskab i kampen for at undgå at importere smitte fra udlandet og dermed også for at holde epidemien under kontrol i Danmark og holde nye smittekæder ude af landet. Men i takt med, at vi åbner samfundet gradvist herhjemme, skal rejserestriktionerne følge med i det omfang, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor glæder jeg mig over, at vi nu har indgået en ny og bred faseaftale om en gradvis genåbning af rejseaktiviteterne, hvor vi på den korte bane blandt andet udvider listen over de anerkendelsesværdige formål for at kunne rejse ind i landet. Vi genindfører også modelsystemet fra tidligere, så vi hele tiden kan tilpasse rejsevejledningerne ud fra smittesituationen i et givet land eller region. Samtidig er vi på den længere bane blevet enige om de næste faser i en genåbning, så både danskere, udlændinge, turister og erhvervslivet kan få at vide, hvad de kan regne med i forhold til bl.a. rejsemuligheder for færdigvaccinerede danskere og udenlandske turister, hvis smitteudviklingen i Danmark og udlandet tillader de. 

Justitsminister Nick Hækkerup

De 4 faser

Fase 1:

 • At anvende en differentieret risikovurdering, der baseres på smittesituationen (incidens, positivprocent og testfrekvens) i et givent land/region.
 • At modellerne med regelmæssig opdatering for hhv. EU- og Schengenlande og tredjelande, herunder den regionale tilgang for rejsevejledningerne for EU- og Schengenlande, genindføres.
 • At der indføres en ny ”rød” risikovurdering for at tage højde for nye bekymrende varianter. Dermed vil verden fremover blive opdelt i gule, orange og røde lande/regioner.
 • At videreføre de tiltag, som er blevet indført siden årsskiftet, herunder kravene om test og isolation efter indrejse, dog med den lempelse, at personer, der rejser fra gule lande og regioner, undtages fra isolation.
 • At genindføre mere lempelige regler for erhvervsrejsende, der vil kunne møde på arbejde efter en erhvervsrejse til udlandet.
 • At indføre mere lempelige regler for danskere og personer bosiddende i Danmark, der rejser til egen ødegård i Norden, således at disse rejsende ikke skal gå i isolation efter rejsen.
 • At udvide listen over anerkendelsesværdige formål, så der bl.a. åbnes op for, at højskole- og efterskoleelever, udvekslingsstuderende, landbrugspraktikanter, ægtefæller, faste samlevende eller børn til en dansker, der bor i udlandet, og rejser sammen, og sommerhusejere, bådejere, eller personer, der har en fastliggerplads, kan rejse ind i Danmark, jf. bilag 1. Der lempes endvidere i fornødent omfang i forhold til kravet om isolation af hensyn til bl.a. studerende med bopæl i grænselandet.
 • At danske professionelle idrætsudøvere – foruden at kunne deltage i turneringer – også skal skulle kunne passe deres træning i isolationsperioden efter at have været i udlandet for at deltage i et mesterskab, stævne, en træningslejr og lignende.

Fase 2 (fra den 1. maj 2021):

 • Færdigvaccinerede danskere og udlændinge, herunder turister, fra gule og orange EU- og Schengenlande kan rejse ind og ud af Danmark uden krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Det vil ikke gælde for røde lande, da risikovurderingen bl.a. bygger på, at der i røde lande er bekymrende varianter af COVID-19. Det er en forudsætning at: 1) faglige og praktiske udeståender er afklaret, herunder hvordan det sikres, at mindreårige børn af vaccinerede personer i videst muligt omfang kan rejse med deres forældre, 2) at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og 3) at de rejsende fremviser fornøden dokumentation. Konsekvensen heraf vil være, at det i takt med udrulningen af vacciner i Danmark og andre lande vil medføre løbende mulighed for, at flere og flere kan rejse til og fra Danmark.
 • I lyset af den betydelige forøgelse af antallet af indrejsende, der må forventes, når der åbnes for turisme, skal der etableres en model, der kan skabe den fornødne sikkerhed for, at alene personer, der lever op til betingelserne indrejser i Danmark, uden at kontrollen i grænseegnene bliver så omfattende, at den kommer til at udgøre en væsentlig hindring for vare og personers passage af grænsen. Dette kan eksempelvis ske ved at supplere en fleksibel stikprøvekontrol med bødesanktionering af personer, der forsøger at indrejse uden den fornødne dokumentation.
 • Kravet om at kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved indrejse i Danmark lempes, således at testen må være foretaget 48 timer før indrejse (mod de nugældende 24 timer).

Fase 3 (planlagt fra den 14. maj 2021:

 • Incidensgrænsen for at åbne/lukke gule og orange lande/regioner hæves fra de hidtidige 20/30 til 50/60 (100.000/7 dage). Dermed vil der for flere lande ikke gælde krav om anerkendelsesværdige formål, lige som der ikke vil gælde krav om isolation for de lande, der efter justeringen kategoriseres som gule.
 • Kravet om anerkendelsesværdige formål afskaffes for alle udlændinge, der indrejser fra orange lande (vil kun gælde udlændinge, som har bopæl i EU-og Schengenlande). Det betyder, at bl.a. turister fra orange lande, i modsætning til i dag, vil kunne indrejse, idet de dogvil være omfattet af krav om test og isolation efter indrejse, medmindre de er vaccinerede eller har været smittede tidligere.
 • Personer, herunder turister, der indrejser fra grænselandet, undtages fra isolationskrav efter indrejse i Danmark.

Fase 4 (planlagt fra den 26. juni 2021):

 • Indførelse af EU-coronapas vil gøre det muligt at holde sommerferie i Europa og modtage sommerturister i Danmark under forudsætning af, at man kan fremvise dokumentation på, at man enten er blevet testet negativ, er blevet vaccineret eller er tidligere smittet.
 • Den endelige tilgang til anvendelsen af coronapasset afklares på baggrund af den endelige model, der fortsat er under forhandling i EU. Der forventes fortsat at være et krav om test efter indrejse for personer, der indrejser fra orange lande/regioner alene på baggrund af negativ test.
 • For personer, der rejser uden et coronapas, vil der fortsat gælde rejserestriktioner og smitteforebyggende tiltag. Det afklares nærmere frem mod fase 4 i samarbejde med partierne.

Partierne indkaldes senest en uge før hver ny fase iværksættes. Forud herfor laves en sundhedsmæssig vurdering. Ved vurderingen vil der bl.a. blive set på, om den faktiske udvikling i smitte i Danmark og ude i verden samt andre centrale forudsætninger, har ændret sig i forhold til det forudsatte, herunder vaccinationsplan og befolkningsadfærd. Aftalepartierne vil – med udgangspunkt i den aftalte faseplan – inden hver faseovergang aftale det præcise indhold i fasen på baggrund af udviklingen i epidemien. De politiske drøftelser på baggrund af den sundhedsfaglige vurdering betyder, at planen både kan blive fremrykket og forskudt.

Nu er det slut med det helt røde verdenskort. De ugentlige rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet vender tilbage. Det er et vigtigt skridt mod gradvist og sikkert at kunne åbne for ferie- og fornøjelsesrejser igen. Samtidig er det afgørende, at vi går forsigtigt og fornuftigt frem. Danmark står et godt sted. Vi må ikke risikere et tilbageslag nu. Derfor må vi tage højde for, at smitten stiger flere steder i Europa og risikoen for nye mutationer. Endelig gør vi det også lettere for dansk erhvervsliv at foretage nødvendige rejser ud i verden til gavn for dansk eksport.

Udenrigsminister Jeppe Kofod

Udtalelser fra de deltagende partier

I Venstre er vi glade for at have nået en bred aftale, hvor vi hæver kravene for incidenstal markant, så ind- og udrejse bliver muligt i højere grad end det er tilfældet i dag. Det er godt nyt for turismen i Danmark. Derudover bliver det inden længe igen muligt at tage på ferie i Europa på sikre destinationer. Samtidig evaluerer vi før hver enkelt fase, om vi kan åbne mere op og sikrer dermed en større smidighed for yderligere genåbning for rejsebranchen og turismen i Danmark.

Michael Aastrup Jensen, Anni Matthiesen og Ulla Tørnæs, Venstre

Dansk Folkeparti er glade for, at der nu er en aftale, med præcise datoer, så vi sikrer danskerne en større gennemskuelighed for rejser ind og ud af landet. Vi er specielt glade for, at man nu kan rejse til sit sommerhus i Norden uden at skulle i isolation, samt at professionelle idrætsudøvere kan passe stævner og træning i isolationsperioden.

Liselott Blixt, Dansk Folkeparti

Nu kommer der en plan for gradvis udfasning af grænse- og rejserestriktioner. Det er godt for danskernes ferieplanlægning og erhvervslivet. Danmark ligger lavt på incidens i EU, men har fået kritik for hårde grænserestriktioner af EU. Vi skal ikke have restriktioner længere end højst nødvendig. Radikale Venstre glæder sig til at byde højskoleelever, udvekslingsstuderende og danske statsborgere i udlandet med familie velkomne næste uge. Vi ser også frem til, at kravet om test hæves til 48 timer før indrejse og at vaccinerede allerede kan rejse ind og ud fra 1. maj.

Kristian Heegaard, Radikale Venstre

Det har været vigtigt for SF, at vi ikke bare åbner alt, men lemper indrejserestriktionerne klogt. Mange lande er lige nu inde i hårde nedlukninger, og vi ved, at de nye mutationer kommer ved indrejse fra andre lande. Derfor er vi nødt til at tænke os om, inden vi bare giver los. Vi åbner for flere anerkendelsesværdige formål i første fase, fordi det kan ske forsvarligt. Det vigtige er, at vi nu har en plan, der er sat datoer på og at vi følger op undervejs. Så kan vi også nå at reagere, hvis noget er på vej i en skæv retning samtidig med at det giver en vis forudsigelighed.

Karina Lorentzen, Socialistisk Folkeparti

Enhedslisten hilser velkommen, at der nu ligger en plan for en åbning af rejsemulighederne til og fra Danmark. Det er umiddelbart til glæde for mange, f.eks. højskoleelver, efterskoleelever, udvekslingsstuderende, sommerhusejere og kærester til udenlandsdanskere. Og flere vil komme til. Til gengæld beklager vi, at der med aftalen slækkes på det forsigtighedsprincip, at der mindst skal gå 14 dage fra den ene lempelse til den næste. Det kan i værste fald føre til, at vi åbner mere op i en smittesituation, hvor der er behov for det modsatte. I Enhedslisten håber vi virkelig, at den situation ikke kommer til at opstå.

Søren Søndergaard, Enhedslisten

Vi har landet en fornuftig aftale for rejselystne danskere, rejsebranchen og dansk turisme. Smittetallet er lavt i Danmark og vaccinerne ruller derud af. Derfor har vi presset på for at få åbnet op for, at vaccinerede danskerne kan rejse ud og at vaccinerede borgere i EU og Schengen-landene igen kan rejse til Danmark. Det er lykkedes os, at få fremrykket datoen og ikke mindst sat en dato på som er 1. maj. Det har ligeledes været vigtigt for os, at få sat incidenstal på et niveau som Tyskland. Vi er gået fra 20/100.000 til at få 50/100.000 Det betyder, at flere lande nu kan farves gule, og at vi hurtigere får sat gang i hjulene. Og at flere kan rejse til og fra Danmark. Verdenskortet for danskerne farves igen gul, orange og rød. Det er sund fornuft. Det har også været vigtigt for os, at erhvervsrejsende igen kan rejse uden krav om isolation. Og at der nu også åbnes for grænselandet uden krav om isolation. Nu har vi en plan, datoer og ikke mindst aftalt møder mellem åbningsdatoerne således, at der kan skrues op og ned. Er vi i mål – nej vi ville gerne have haft lande med som England og USA med i aftalen. Mange millioner briter og amerikanere allerede er vaccinerede. Nu sender vi et signal til turisterne om, at de igen kan rejse til Danmark. Dansk turisme er Danmarks fjerde største erhverv, og hvis vaccinationsudrulningen følger den danske, kan vi opnå, at tre ud af fire europæiske turister vil genbesøge Danmark. Alene over sommeren vil vaccinerede turister fra EU give op mod 17 mia. kr. i omsætning til turismeerhvervet.

Birgitte Bergman og Marcus Knuth, Det Konservative Folkeparti:

Det er afgørende for både turistbranchen, de mange forretningsrejsende og alle os feriehungrede danskere, at der nu ligger en plan for, hvordan vi åbner for rejser ind og ud af Danmark. I LA lægger vi vægt på, at aftalen også forpligter til, at vi løbende ser på, om der kan åbnes endnu hurtigere i takt med at de danske smittetal fortsat er lave” 

Alex Vanopslagh, Liberal Alliance

Læs aftaleteksten her.Husk at ved at følge os på Facebook og Twitter - Så får du besked så snart vi udgiver noget!


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *